ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл.40. Потребителят е отговорен за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Потребителят е отговорен за използването на регистрацията му от трети лица с или без негово разрешение, като в случай на установен от него неупълномощено или непозволено използване на регистрацията и паролата му  се съгласява незабавно да уведоми по имейла contact@thedots-agency.com Администраторът на сайта.  

Чл.41. Приемайки настоящите условия, Потребителят се съгласява, че публикуваните от него данни могат да бъдат използвани единствено във връзка с целите на настоящия сайт - предоставяне на информация за него на трети лица. С приемането на настоящите условия, Потребителят се задължава да не използва тези контакти за други цели, освен за целите, описани в настоящите условия.

Чл.42. С приемането на настоящите условия, Потребителят потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в Сайта.  Потребителят няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.

Чл.43. Потребителят се задължава да използва Сайта законосъобразно и няма право да публикува или разпространява чрез него материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин правата на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на Организаторът и Администраторът на сайта, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

Чл.44. Администраторът на сайта има правото, но не и задължението да контролира съдържанието на тази страница, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания, като има правото по свое усмотрение да редактира или да отказва да публикува материали и/или да предоставя услуги.

Чл.45. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни, като има правото да обработва и съхранява лични данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Чл.46. Организаторът се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички регистрирали се потребители, както и ще полага всички усилия да се използва само за целите, описани в настоящите правила.

Чл. 47. Личните данни, адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.

Чл.48. Организаторът и Администраторът на сайта са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на потребителите.

48.1. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните потребители в съответствие със ЗЗЛД и Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за потребителите на трети лица, които не са обвързани с Играта, с изключение на законово предвидените случаи. 

48.2. Права на потребителите по силата на Регламента и ЗЗЛД:

(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.

(б) Правото да оттегли съгласието си по всяко време.

(в) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват. 

(г) Организаторът да коригира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД.

(д) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

(е) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).

(ж) Право на жалба.

Чл.49. Потребителите, които искат да упражнят правата си по т. 48.2, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено лице, писмено заявление на имейл адрес contact@thedots-agency.com, което съдържа името на потребителя, телефон за връзка, име на Играта във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в Играта за идентифициране на съответния потребител, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от потребителя, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

Чл.50. Приемайки Официалните правила на Организатора по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/ 

ДЕКЛАРИРАМ:

(а) Запознат/а/ съм с целите на обработване на личните ми данни;

(б) Доброволно предоставям личните ми данни;

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора "Интерфудс България" ЕАД за целите, посочени в тези Общи правила;

(г) Информиран/а/ съм, че по реда на т. 2.6. във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.

(д) Запознат/а/ съм с разпоредбите на ЗДДФЛ във връзка с данъчно облагане на парични и предметни награди и подаръци, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, на стойност над 100 лева.