Пълни правила на кампанията

Официални правила за провеждане на кампанията “Mentos Bulgaria VR Game”

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на промоцията (отбелязвани като „Официални Правила“, „Правилата“).

Раздел I

Общи разпоредби

1. Кампанията „Mentos Bulgaria VR Game”, наречена „Играта“, се организира от "Интерфудс България" ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175114245 с адрес гр.София 1540, бул. Христофор Колумб 57 (Организатор) и се администрира от “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 с адрес гр. София, ул. Горски пътник № 5-7, ет. 5, ап. 17.

2. Период на Играта: 21.11.2022 г. - 18.12.2022 г.

2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че това е необходимо.

3. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Нямат право да участват служителите на "Интерфудс България" ЕАД, „Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията на кампанията и провеждането.

4. Участвайки в Играта, участниците приемат тези Официални правила и се ангажират да спазват техните разпоредби. В случай че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите правила, участникът следва да преустанови участието си в Играта.

5. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Общи условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуване на www.mentosgames.bg или на Facebook страницата на Mentos (@MentosBulgaria).

6. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт/и с марка Mentos.

Раздел II

Механизъм на Играта

1. Играта обхваща периода: 21.11.2022 г. - 18.12.2022 г., като през този период участниците могат да регистрират касови бележки на минимална стойност 3,99 лв. с ДДС от закупуването на продукт/и Mentos и да участват за спечелване на награди.

2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:

2.1. Да закупи продукт/и на Mentos на минимална стойност 3,99 лв. с ДДС.

Продуктите, които дават възможност за участие в Играта, са с търговска марка Mentos. Списък с продукти, участващи в промоцията:

MENTOS БОНБОНИ РЕЙНБОУ 37,5Г

MENTOS БОНБОНИ ПЛОД 38Г

MENTOS БОНБОНИ ГРОЗДЕ 37,5Г

MENTOS БОНБОНИ МИНТ 38Г

MENTOS ДЪВКИ ПЛОД 30Г

МЕНТОС ДЪВКИ ЯГОДА 30Г

MENTOS ДЪВКИ СПЕРМИНТ 30Г

MENTOS ДЪВКИ МИНТ 30Г

MENTOS BOX БОНБОНИ ЛИМОНОВА МЕНТА 30БР

MENTOS BOX БОНБОНИ МЕНТА 30БР

2.2. Да влезе на интернет страницата на Възложителя www.mentosgames.bg и да се регистрира с имейл, телефон и две имена;

2.3. Да регистрира касова бележка на сайта www.mentosgames.bg, като попълни номера и датата на касовата бележка и прикачи снимка на касовата бележка.

3. Механизъм на печелене на награди

При регистриране и одобрение от администратор на касова бележка потребителят участва в томболата за спечелване на награди - 100 бр. ваучера за преживявания на стойност 80 лв., 5 бр. PlayStation 5. При 2 регистрирани касови бележки потребителят участва в томболата за спечелване на 1 от 100 бр. ваучера за преживявания на стойност 80 лв. За участие в томболата за спечелване на 1 от 5 PlayStation 5 потребителят трябва да е регистрирал поне 4 касови бележки, с които не е спечелил ваучер за преживяване. Участникът може да спечели по една награда от вид, т.е. максимум награди, които един потребител може да спечели, са 1 ваучер за преживяване и 1 PlayStation 5, като за целта потребителят следва да е регистрирал поне 6 различни и одобрени от администраторите касови бележки.

Участникът е длъжен да запази касовите бонове от покупката до приключване на Играта и получаване на наградата, за да удостовери направената покупка, в случай че бъде изтеглен като печеливш.

Всеки понеделник след седмицата, за която се отнася тегленето, се теглят на случаен принцип по 25-ма победители за ваучери за преживявания на стойност 80 лв., т.е. на датите 28.11.2022 г., 05.12.2022 г., 12.12.2022 г., 19.12. 2022 г. След одобрение на касовата бележка, с която потребителите участват в томболата, по имейл, с който са регистрирани в сайта на кампанията, получават уникален код на ваучера си.

На 19.12.2022 г. на случаен принцип се изтеглят и 5-мата победители за PlayStation 5 на случаен принцип. След одобрение на касовите бележки, с които потребителите участват в томболата, по имейл, с който са регистрирани в сайта на кампанията, получават достъп до анкета за попълване на данните си за доставка на спечелената награда.

При изтегляне на потребител като печеливш, администратор на платформата ще провери снимката на касовата му бележка, за да бъде одобрена. В случай че от касовата бележка не става ясно, че закупените артикули са продукти на Mentos, напр. вписани са “Хранителна стока”, “Артикул” или друго, то потребителят следва да заснеме касовата бележка до закупените Mentos продукти. В случай че касовата бележка не бъде одобрена, потребителят губи правото си за спечелване на наградата и на негово място ще бъде изтеглен друг потребител. В случай че потребителят бъде одобрен като печеливш, ще получи последващ имейл с потвърждение за спечелването на своята награда и повече информация относно нейното получаване.

Раздел III

Награден фонд - общо 105 награди

1. Наградите, налични за участниците в Играта, са:

100 броя ваучера за преживяване на стойност 80 лв от giftcometrue.com

5 броя PlayStation 5

2. Период на теглене на наградите:

Период

Дата на теглене

Общ брой на изтеглени награди от томболите за периода

1

28.11.2022 г.

25 бр. ваучери за преживявания

2

05.12.2022 г.

25 бр. ваучери за преживявания

3

12.12.2022 г.

25 бр. ваучери за преживявания

4

19.12. 2022 г.

25 бр. ваучери за преживявания

5 бр. PlayStation 5

 

 

 

2.1. Тегленето на ваучерите за преживяване се случва всеки понеделник след седмицата, за която се отнася тегленето на случаен принцип, като на всяко теглене се теглят 25-ма победителя за ваучер за преживяване, регистрирали поне 2 одобрени от администратор бележки в седмицата, за която се отнася тегленето. Тегленето на печелившите на голямата награда PlayStation 5 се случва в понеделник, 19.12.2022 г., като за спечелване на наградата потребител следва да е регистрирал поне 4 одобрени от администратор бележки, с които не е спечелил седмична награда.

3. Посочените награди са с демонстративна цел. Организаторът си запазва правото да променя вида, размера и броя на посочените награди по всяко едно време на Играта.

4. Всички печеливши ще бъдат обявявани на сайта www.mentosgames.bg в момента на спечелването на наградата.

Раздел IV

Общи разпоредби

1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност

1.1. С влизането си в тази Интернет страница и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.

1.2. Страницата www.mentosgames.bg се администрира от “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 и е създадена с цел организиране на потребителска промоция. “Интерфудс България" ЕАД и “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие.

2. Събиране на лични данни

2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Кампанията “Mentos Bulgaria VR Game”, наречена „Играта“, е Организаторът "Интерфудс България" ЕАД, ЕИК 175114245, гр.София, бул. Христофор Колумб 57

2.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.mentosgames.bg, e необходимо условие за участие в Кампанията (Играта). Участието в Кампанията предполага, че участниците познават и са съгласни с настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право, чл.73 от Закона за данъците върху физическите лица. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени след изтичане на посочените срокове.

2.2.1. Личните данни, адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.

2.3. Организаторът и администраторът на промоцията са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

2.4. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, на “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД за целите на администриране на Играта и на куриерска фирма за доставка на наградата.

2.5. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.

2.6. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:

(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.

(б) Правото да оттегли съгласието си по всяко време.

(в) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.

(г) Организаторът да коригира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД.

(д) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

(е) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).

(ж) Право на жалба до надзорен орган.

2.7. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 2.6, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено лице, писмено заявление на имейл адрес promo@thedots-agency.com, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

2.8. За да изпълни задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили голяма награда да предоставят три имена, адрес по лична карта, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване на личната карта, както и дата на валидност, като тези лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на справката по споменатата по-горе в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Приемайки награди с пазарна стойност 100 лева и над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ и всички свързани условия в същия закон /чл.38, ал.14/ в сила от 01 януари 2019г., Организаторът има задължението да Декларира спечелената награда и начисления и удържан данък пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същия в съответните срокове. Награди с пазарна стойност 100 лева и над 100 лева са конзолите PlayStation 5.

2.9. Приемайки Официалните правила на "Интерфудс България" ЕАД по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/?&

ДЕКЛАРИРАМ:

(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;

(б) Доброволно прeдоставям личните ми данни;

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора "Интерфудс България" ЕАД за целите, посочени в тези Официални правила;

(г) Информиран/а/ съм, че по реда на т. 2.6. във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.

2.10. Запознат/а/ съм с разпоредбите на ЗДДФЛ във връзка с данъчно облагане на парични и предметни награди и подаръци, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, на стойност над 100 лева.

2.11. Употреба на бисквитки (cookies)

Когато посещавате нашата промоционална страница, ние събираме обобщена информация за посещението чрез малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Организатора да предоставя персонализирана информация, свързана с промоцията (например ремаркетинг реклама). При този процес не можете да бъдете идентифицирани като личност.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

2.11.1. Сайтът използва следните бисквитки:

- Сесийни бисквитки;

- Бисквитка за натискане на бутон сподели;

- Бисквитка за уеб трафик;

- Бисквитка за защита на личните данни.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

2.11.1.1. Организаторът не носи отговорност, ако интернет браузърът, който използвате, не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.

2.11.2. Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на компютъра, от който се ползва сайта. Бисквитките се използват за изготвяне на обобщени доклади и анализ на активността при посещение на сайта.

2.11.3. Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес), се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

2.11.4. Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва. Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

2.12. Facebook

Достъпът до Facebook предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на този сайт. Организаторът не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

2.13. Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти, прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

2.13.1. Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашият интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Сподели“, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля, запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата на обработката им на: https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил, е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.

Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните му данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Раздел V

Получаване на наградите

1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.

2. Организаторът запазва правото си за промяна на периода на доставка при възникване на непредвидени обстоятелства.

3. Участниците, спечелили ваучер за преживяване от giftcometrue.com, ще получат своя уникален код в уведомителния имейл за спечелване на наградата.

4. Участниците, спечелили PlayStation 5, следва да предоставят двете си имена, телефон за връзка, имейл адрес и адрес за доставка - личен адрес или офис на куриерска фирма Speedy.

5.1 Печелившите участници на гейминг комплекти получават наградите си по куриер в срок до 40 работни дни от края на промоцията на посочения от тях пощенски адрес. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Възложителя.

5.2 Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.

6. При непредоставяне на данните в този срок, участникът губи правото на наградата. Ако участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай че участникът не отговаря на някое от Условията в Промоцията.

6.2. В случай че участникът не потърси наградата си в съответната куриерска служба в посочения срок, счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.

7. Всички награди от Промоцията не могат да бъдат заменени от Организатора за паричната им равностойност. Наградите могат да се получат само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен имейл, или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

8. Процедура по обжалване и рекламации всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й (21.11.2022 г.) до 14 /четиринадесет/ календарни дни от деня на обявяването на печелившите. Срокът се счита спазен, ако датата на изпратения имейл на promo@thedots-agency.com сочи не по-късно от последния ден от срока. Жалбите, изпратени след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставени без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до имейл адрес promo@thedots-agency.com на Организатора с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето на жалбоподателя, точен адрес на участника, името на промоцията, в която е участвал, имейла, с който е участвал, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Жалбата трябва да се подаде от участника или неговия законен представител при малолетен/непълнолетен участник. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

Раздел VI

Други

1.Включвайки се в Играта, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл или други) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, заявявайки това на имейл promo@thedots-agency.com.

2. Всички участници са длъжни да спазват общите условия на Играта, които ще бъдат достъпни на сайта www.mentosgames.bg за целия й период.

3. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта www.mentosgames.bg или на Facebook страницата на Mentos (@MentosBulgaria).

4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 6, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължат компенсации на участниците.

5. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

6. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

7. Участниците поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

8. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците и създадени от тях, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

9. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до сайта www.mentosgames.bg по каквито и да било причини.

10. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Игра.

11. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

12. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставените награди, за забавяне, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване при невъзможност за използване и употреба на награди, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването ѝ.

13. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

14. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

15. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

16. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили с цел повече участия в Играта и нарушаване на механизма й, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на получаване на наградата.