ОБЩИ ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА  „Кажи "Да!" на яките награди с Mentos”

Всеки желаещ участие в кампанията трябва да се запознае с условията на изложените по-долу общи правила (отбелязвани като „Общи Правила“, „Правилата“).

I. ДЕФИНИЦИИ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Настоящите общи правила определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Потребители“), включили се доброволно в нея.

Чл.2. Дефиниции:

2.1. „Игра“ се нарича кампанията „Кажи "Да!" на яките награди с Mentos”;

2.2. „Сайта“ е интернет страницата, на която се провежда Играта -  https://www.mentosgame.bg/;

2.3. „Организатор“ на кампанията „Кажи "Да!" на яките награди с Mentos”,  („Играта“) е "Интерфудс България" ЕАД, ЕИК 175114245 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Христофор Колумб №57.

2.4. „Администратор на сайт“ е “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Горски пътник № 5-7, ет. 5, ап. 17, които се занимават с поддръжката на Сайта, на който се провежда Играта;

2.5. „Потребител/и“ е всяко физическо лице, което се регистрира и създава профил в Сайта след попълване на изискуемите данни  в заявлението за регистрация и което се съгласява с настоящите правила;

2.6. „Посетител/и“ е всяко физическо лице, което не е потребител и посещава Сайта само с опознавателна цел;

2.7. „Точка/и“ е равностойността на всеки закупен от Потребителя продукт с марка Mentos, изброен в чл.7 по-долу, която се начислява след регистриране на касова бележка в профила на Потребителя;

2.8. „Награда/и“ е определен продукт, който може да бъде получен от Потребителя срещу обмяна на натрупаните в профила му точки.

2.9. „Държави на провеждане на играта“ - играта се провежда на територията на Република България;

Чл.3. Период на Играта: 13.11.2023г. – 17.12.2023 г. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че това е необходимо.

Чл.4. Играта се организира и провежда на територията на Република България,  като настоящите общи условия важат за Играта на територията на Република България и се публикуват на сайта https://www.mentosgame.bg/ на български език.  

4.1. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Нямат право да участват служителите на "Интерфудс България" ЕАД, „Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията на кампанията и провеждането.

Чл.5. Участвайки в Играта, Потребителят приема тези Официални правила и се ангажира да спазва техните разпоредби. В случай че Потребителят не е съгласен или не приема изменение на Общите правила, същият следва да преустанови участието си в Играта.

Чл.6. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Общите правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.mentosgame.bg/.

Чл.7. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти с марка Mentos, а именно:

MENTOS БОНБОНИ РЕЙНБОУ 37,5Г

MENTOS БОНБОНИ ПЛОД 38Г

MENTOS БОНБОНИ ГРОЗДЕ 37,5Г

MENTOS БОНБОНИ МИНТ 38Г

MENTOS БОНБОНИ ФАНТА 37,5Г

MENTOS ДЪВКИ ПЛОД 30Г

МЕНТОС ДЪВКИ ЯГОДА 30Г

MENTOS ДЪВКИ СПЕРМИНТ 30Г

MENTOS ДЪВКИ МИНТ 30Г

MENTOS ДЪВКИ VITAMINS 26Г

MENTOS КУТИЯ БОНБОНИ ЛИМОНОВА МЕНТА 30БР

MENTOS КУТИЯ БОНБОНИ МЕНТА 30БР

Чл.8. Настоящите общи условия за ползване и регистрация важат за уебстраницата https://www.mentosgame.bg/ и са свързани изключително и само с провеждането на Играта по реда и начина, подробно описани в тези общи условия. Моля, прочетете внимателно тези условия преди да посетите страницата и да се регистрирате за участие в Играта. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта. Ако продължите да използвате тази уеб-страница, вие приемате настоящите  общи условия за ползване и регистрация. 

Чл.9. Осъществявайки достъп или регистрирайки се в уеб-страницата https://www.mentosgame.bg/, Вие следва да приемете настоящите условия,  в противен случай нямате право да използвате този сайт. С преминаването през която и да е хипервръзка на страниците, Вие декларирате, че сте запознати, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.  

Чл.10. Съдържанието на този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на "Интерфудс България" ЕАД  и/или „Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от страниците ще бъде счетено за злоупотреба и нарушаване на законодателството на Р. България. Цялата информация, съставянето и подредбата на страниците за целите на Играта, както и съдържащите се имена са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Използването на съдържанието на сайта във връзка с Играта е разрешено само за целите, посочени в тези общи условия. Всяка употреба извън този смисъл е забранена и би могло да доведе до съдебни претенция от страна на "Интерфудс България" ЕАД  и/или „Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД.

Чл.11. Ако въпреки това настъпят неправомерни събития, описани в чл.10, Организаторът и/или Администраторът на сайта не носят отговорност пред Потребителите, Посетителите или трети лица. 

Чл.12. Всички търговски и запазени марки и знаци използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели.

Чл.13. Организаторът и Администраторът на сайта имат право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време без предварително известие, да променят или прекратяват всяко от условията и/или услугите на системата, чрез обновяване на този текст. Задължение на Потребителя е да преглежда настоящите условия за промени.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

Чл.14. Участието и регистрацията в Играта, ще се извършват съобразно правилата и начините, регламентирани в настоящите общи условия. 

Чл.15. За да се регистрира, Потребителят попълва регистрационната форма на Сайта, в която въвежда име и фамилия, телефон и e-mail адрес и парола за достъп.      

Чл.16. В периода на Играта Потребителят може да регистрира на своя профил касова/и бележка/и за всеки закупен продукт, подробно изброени в чл.7 от настоящите правила, като на обозначените места попълни номера, датата на касовата бележка и снимка на касовата бележка. За всеки закупен продукт изброен в чл.7 Потребителят получава 1 точка. Ако в една касова бележка има закупени повече от един продукт, изброен в чл.7, Потребителят получава по 1 точка за всеки отделен продукт, изброен в чл.7. Потребителят е длъжен да запази касовите бележки от покупките до приключване на Играта и получаване на наградата, за да удостовери направените покупки при необходимост.

Чл.17. Не се начисляват точки при регистриране на касова бележка за закупени продукти извън територията на Република България.

Чл.18. Администраторът на сайта проверява и преглежда всяка регистрирана в профила на Потребителя касова бележка като в срок до 72 (седемдесет и два) часа от регистрацията на касовата бележка начислява конкретния брой точки в профила на Потребителя през административния панел на Сайта. 

Чл.19. Администраторът на сайта следва да одобри или да не одобри касова/и бележка/и, като при одобрена касова бележка, Администраторът на сайта добавя точки в профила на Потребителя спрямо броя на закупените в нея продукти Mentos. 

19.1. При неодобрена касова бележка, Администраторът на сайта следва да даде мотивирано обяснение на Потребителя защо не е одобрена съответната касова бележка, като изпраща мотивираното обяснение на имейл на Потребителя. 

19.2. Всеки закупен продукт, изброен в чл.7, при одобрена касова бележка, носи на Потребителя 1 точка. 

19.3. Всички награди, имат определена от Администратора на сайта цена в точки. Потребителят може по всяко време, през периода на играта, да се запознае на уебстраницата https://www.mentosgame.bg/ за наличните награди, като Потребителят може да използва събраните от него точки като ги обмени за Награда/и, които са посочени в Сайта, като за всяка Награда е определен конкретен брой точки, срещу които тя може да бъде разменена.

19.4 Потребителят може по всяко време да проверява натрупаните от него точки в профила си, както и колко точки е получил от всяка регистрирана от него касова бележка. 

III. НАГРАДЕН ФОНД 

Чл. 20. Награден фонд – в играта ще участват общо 746 награди:

20.1. Списък с видове и брой на Наградите: 

Вид на наградата

брой награди

Барбарон в синьо. Лек и удобен барбарон с висококачествен пълнеж от перли EPS. Не се смачква при продължително стоене. Размери 90/90 см, височина 100 см. С вътрешна калъфка и цип.

50 бр.

Барбарон в розово. Лек и удобен барбарон с висококачествен пълнеж от перли EPS. Не се смачква при продължително стоене. Размери 90/90 см, височина 100 см. С вътрешна калъфка и цип.

12 бр.

Куфар в синьо. Куфар за ръчен багаж с четири колела, разтегателна дръжка и вградена ключалка с цифри. Размер 46/36/22 см

24 бр.

Куфар в оранжево. Куфар за ръчен багаж с четири колела, разтегателна дръжка и вградена ключалка с цифри. Размер 46/36/22 см

24 бр.

Куфар в зелено. Куфар за ръчен багаж с четири колела, разтегателна дръжка и вградена ключалка с цифри. Размер 46/36/22 см

24 бр.

Раница. Раница с преден джоб и цип, подплатен гръб и презрамки. Размери 28/38/12 см.

50 бр. 

Хладилна раница в синьо. Хладилна раница, подходяща за пикник и пътувания със съвместимост 10 L. Подходяща за храни и напитки.

40 бр. 

Хладилна раница в сиво. Хладилна раница, подходяща за пикник и пътувания със съвместимост 10 L. Подходяща за храни и напитки. 

12 бр.

Инфузионна бутилка. Бутилка за вода с инфузер за плодове със завинтващ се капак. Вместимост 740 мл.

50 бр.

Термос. Бутилка за вода от неръждаема стомана и вакуумна изолация, която запазва охладените напитки студени до 15 часа, а топлите напитки топли до 5 часа. Вместимост 500 мл.

40 бр.

Алуминиева бутилка. Алуминиева бутилка с карабинер за прикрепяне към раница. Карабинерът е за непрофесионална употреба и не е предназначен за използване за катерене. Вместимост 400 мл.

40 бр.

Суитшърт в синьо. Удобен суитшърт с качулка, двойна подплата и два джоба без цип. Размер: 74 дължина, 61 см широчина, 90 дължина на ръкав (отговаря на размер L)  

40 бр.

Суитшърт в светло синьо. Удобен суитшърт с качулка, двойна подплата и два джоба без цип. Размер: 74 дължина, 61 см широчина, 90 дължина на ръкав (отговаря на размер L)  

40 бр.

Суитшърт в зелено. Удобен суитшърт с качулка, двойна подплата и два джоба без цип. Размер: 74 дължина, 61 см широчина, 90 дължина на ръкав (отговаря на размер L)  

40 бр. 

Суитшърт в розово. Удобен суитшърт с качулка, двойна подплата и два джоба без цип. Размер: 74 дължина, 61 см широчина, 90 дължина на ръкав (отговаря на размер L)  

40 бр.

Суитшърт в оранжево. Удобен суитшърт с качулка, двойна подплата и два джоба без цип. Размер: 74 дължина, 61 см широчина, 90 дължина на ръкав (отговаря на размер L)  

40 бр. 

Полар. Удобен полар/флийс с цип и два джоба. Размер: 73.5 дължина, 59.5 см широчина (отговаря на размер L)

60 бр. 

Чанта за лаптоп. Софтшел калъф за лаптоп с цип до 14". Размер: 355/280/30 мм.

60 бр.

Портативна батерия. Плоска портативна батерия 4000 mAh със светлинен индикатор и USB кабел с микро USB щепсел. Капацитет за използване на смартфон. Размер: 65/110/9 мм.

60 бр. 

20.2. Посочените награди са с демонстративна цел. Организаторът си запазва правото да променя вида, размера и броя на посочените награди по всяко едно време на Играта.

Чл.21. Администраторът на сайта публикува на Сайта в началото на всяка седмица информация колко броя и какви видове Награди са налични.

21.1. Администраторът на сайта публикува на Сайта печелившите и съответно спечелените награди, при спазване на ЗЗЛД.

21.2. Администраторът на сайта и Организаторът си запазват правото да променят броя на точките, които се обменят за всяка Награда, да определят за определени Награди краен срок, до който се предлагат, както и да въвеждат нови Награди или да изключват Награди. Замяната на точки срещу Награди се извършва само в рамките на определена наличност, която се обявява всяка седмица в Сайта. Администраторът на сайта и Организаторът не носят отговорност при изчерпване на наличностите или при временна липса на дадена Награда.

Чл.22. При обмяната на точки за Награди точките се изтеглят незабавно от профила. По е-mail адрес, с който е регистриран в Сайта, Потребителят получава достъп до анкета за попълване на данните си за доставка на Наградата. Наградата се изпраща на Потребителя на посочения от него адрес в срок от 40 (четиридесет) работни дни след края на кампанията, в която се попълва две имена, телефон за връзка, и личен адрес за доставка. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора.

Чл.23. Потребителят се регистрира в Сайта и участва в Играта само на територията на Република България, при закупен продукт по чл.7 на територията на Република България и касова бележка издадена в съответствие с данъчното законодателство в Република България. 

Чл.24. Потребителят може да регистрира касови бележки, за продукти Ментос закупени само след стартиране на Играта и съответно до нейното приключване, като конкретните дати са посочени в настоящите Общи условия.  

Чл.25. Потребителят няма право да предоставя на трети лица, касовата бележка, с която се е регистрирал за участие в Играта, след регистрирането й в Сайта. 

Чл.26. Ако след срока по чл.22 Потребителят не е получили Наградата си, е длъжен сам да провери причината за забавянето на телефон: +359889398810 или имейл contact@thedots-agency.com. Всички претенции за получаване на Награди, предявени след 50 (петдесет) работни дни след изпращане на попълнената анкета, се считат за невалидни.

Чл.29. Администраторът на сайта и Организаторът не носят отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение при регистрацията на потребителските профили, както и не отговарят за погрешно заявена информация в анкетата от Потребителя относно получаване на Наградите.

Чл.30. Администраторът на сайта и Организаторът не носят отговорност, ако Награда не бъде доставена поради подадени от Потребителя неточни или непълни данни за имейл или пощенски адрес. Администраторът на сайта и Организаторът не носят отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по време на срока на Играта. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за претенции след изтичане на срока по чл.28 или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност във връзка с качеството на предоставената Награда.

III. НАГРАДИ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ. ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.31. Наградите, налични за Потребителите в Играта, са изброени подробно в чл. 20 от настоящите Общи условия. 

31.1. Всеки Потребител може да обменя точки за Награди, като има право да получава само по една награда от вид, описани в т.20.1.

Чл.32. Наградите се получават във вида, в който са обявени в Сайта, като същите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Не се допуска размяна на Награда срещу паричната й стойност или друга Награда.

Чл.33. Организаторът запазва правото си за промяна на периода на доставка при възникване на непредвидени обстоятелства. 

Чл.34. Ако Потребителят не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то Наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на седем работни дни (като събота се счита за работен ден за фирма Speedy), след първото посещение на адреса. Ако Потребителят не отиде да вземе наградата си в рамките на този срок, то той губи правото си да я получи. 

Чл.35 Администраторът на сайта и Организаторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Потребителя неточен или погрешен адрес, както и в случай че Потребителят не отговаря на някое от Условията в Промоцията.

Чл.36. В случай че Потребителят не потърси наградата си в съответната куриерска служба в посочения срок, счита се, че същият се отказва от правото си да получи наградата.

Чл.37. Наградите могат да се получат само лично от Потребителя срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. Организаторът не носи отговорност спрямо Потребител, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен имейл, или неточен адрес за доставка на награди. Администраторът на сайта и Организаторът не носят отговорност за забавяне в доставката на Награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

Чл.38. Процедура по обжалване и рекламации всеки Потребител има право да отправи жалба във връзка с настоящата Игра считано от датата на откриването й до 14 /четиринадесет/ календарни дни от деня на регистрация на касовата бележка. Срокът се счита спазен, ако датата на изпратения имейл на contact@thedots-agency.com сочи не по-късно от последния ден от срока. Жалбите, изпратени след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставени без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до имейл адрес contact@thedots-agency.com на Организатора с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето на жалбоподателя, точен адрес,  имейла, с който е участвал, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Жалбата трябва да се подаде от Потребителя или неговия законен представител при малолетен/непълнолетен потребител. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата Игра. Потребителят се уведомява за решението на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

Чл.39. Потребителят има право да върне Награда в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни от получаването на Наградата, като поиска замяната й с друга Награда от същия вид или възстановяване на точките. Рекламации на Наградите се извършва с изпращане на имейл до contact@thedots-agency.com на Организатора всеки работен ден от 9.00 до 18.00 ч. „Работен ден“ е всеки ден от понеделник до петък включително, с изключение на официалните празници. Организаторът си запазва правото да откаже рекламацията, ако са налице основания за това.

IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл.40. Потребителят е отговорен за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Потребителят е отговорен за използването на регистрацията му от трети лица с или без негово разрешение, като в случай на установен от него неупълномощено или непозволено използване на регистрацията и паролата му  се съгласява незабавно да уведоми по имейла contact@thedots-agency.com Администраторът на сайта.  

Чл.41. Приемайки настоящите условия, Потребителят се съгласява, че публикуваните от него данни могат да бъдат използвани единствено във връзка с целите на настоящия сайт - предоставяне на информация за него на трети лица. С приемането на настоящите условия, Потребителят се задължава да не използва тези контакти за други цели, освен за целите, описани в настоящите условия.

Чл.42. С приемането на настоящите условия, Потребителят потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в Сайта.  Потребителят няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.

Чл.43. Потребителят се задължава да използва Сайта законосъобразно и няма право да публикува или разпространява чрез него материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин правата на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на Организаторът и Администраторът на сайта, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

Чл.44. Администраторът на сайта има правото, но не и задължението да контролира съдържанието на тази страница, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания, като има правото по свое усмотрение да редактира или да отказва да публикува материали и/или да предоставя услуги.

Чл.45. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни, като има правото да обработва и съхранява лични данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Чл.46. Организаторът се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички регистрирали се потребители, както и ще полага всички усилия да се използва само за целите, описани в настоящите правила.

Чл. 47. Личните данни, адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.

Чл.48. Организаторът и Администраторът на сайта са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на потребителите.

48.1. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните потребители в съответствие със ЗЗЛД и Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за потребителите на трети лица, които не са обвързани с Играта, с изключение на законово предвидените случаи. 

48.2. Права на потребителите по силата на Регламента и ЗЗЛД:

(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.

(б) Правото да оттегли съгласието си по всяко време.

(в) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват. 

(г) Организаторът да коригира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД.

(д) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

(е) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).

(ж) Право на жалба.

Чл.49. Потребителите, които искат да упражнят правата си по т. 48.2, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено лице, писмено заявление на имейл адрес contact@thedots-agency.com, което съдържа името на потребителя, телефон за връзка, име на Играта във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в Играта за идентифициране на съответния потребител, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от потребителя, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

Чл.50. Приемайки Официалните правила на Организатора по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/ 

ДЕКЛАРИРАМ:

(а) Запознат/а/ съм с целите на обработване на личните ми данни;

(б) Доброволно предоставям личните ми данни;

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора "Интерфудс България" ЕАД за целите, посочени в тези Общи правила;

(г) Информиран/а/ съм, че по реда на т. 2.6. във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.

(д) Запознат/а/ съм с разпоредбите на ЗДДФЛ във връзка с данъчно облагане на парични и предметни награди и подаръци, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, на стойност над 100 лева.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл.51.Включвайки се в Играта, потребителите дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл или други) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на Потребителя. Потребителят има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, заявявайки това на имейл contact@thedots-agency.com.

Чл.52. Всички потребители са длъжни да спазват общите условия на Играта, които ще бъдат достъпни на сайта https://mentosgame.bg/ за целия й период.

Чл.53. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта https://mentosgame.bg/.

Чл.54. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл.6, в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължат компенсации на потребителите.

Чл.55. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

Чл.56. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

Чл.57. Потребителите поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). 

Чл.58. Потребителят може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

Чл.59. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Сайта https://mentosgame.bg/ по каквито и да било причини.

Чл.60. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на потребител по време на участието му в настоящата Игра.

Чл.61. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

Чл.62. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставените награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители

Чл.63. Организаторът не носи отговорност за забавяне, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване при невъзможност за използване и употреба на награди, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването ѝ.

Чл.64. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

Чл.65. Потребители, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Чл.66. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от потребителите в играта или трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за потребители в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.

Чл.67. Потребители, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили с цел повече участия в Играта и нарушаване на механизма й, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на получаване на награди. 

Чл.68. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Потребител в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие пред компетентния български съд в гр. София. Потребителят приема, че в случай на разногласия или спорове, единствено българските съдилища са компетентни да разрешат спора.

Чл.69. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление потребители, които нарушават тези Общи правила. Дисквалифицираните потребители губят правото да получат награда от Играта. Решението на Организатора е окончателно.

Чл.70. С влизането в Сайта https://mentosgame.bg/ отредено за провеждане на Играта, Вие декларирате, че приемате и ще спазвате тези Общи правила. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи правила за цялото време на ползване на Сайта, считано от първоначалното влизане в него.

Чл.71. Употреба на бисквитки (cookies)

71.1. Когато посещавате нашата промоционална страница, ние събираме обобщена информация за посещението чрез малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Организатора да предоставя персонализирана информация, свързана с промоцията (например ремаркетинг реклама). При този процес не можете да бъдете идентифицирани като личност.

71.2. Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

71.3. Сайтът използва следните бисквитки: 

- Сесийни бисквитки;

- Бисквитка за натискане на бутон сподели;

- Бисквитка за уеб трафик;

- Бисквитка за защита на личните данни.

 71.4. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

71.5. Организаторът не носи отговорност, ако интернет браузърът, който използвате, не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.

71.6. Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc.  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на компютъра, от който се ползва сайта. Бисквитките се използват за изготвяне на обобщени доклади и анализ на активността при посещение на сайта.

71.7. Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес), се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

71.8. Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва.  Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

71.9. Facebook

Достъпът до Facebook предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на този сайт. Организаторът не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

71.10. Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти, прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

71.10.1. Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашият интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Сподели“, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля, запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата на обработката им на:  https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил, е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.

Чл.72. Всеки Потребител има право да подаде оплакване относно обработването на личните му данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

С участието си в Играта Потребителят приема, че се е запознал с настоящите Общи правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях!

Настоящите Правила влизат в сила от публикуването им на Сайта https://mentosgame.bg/ и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея!